Inschrijvingsvoorwaarden

Sinds 01/01/2008 is de wet voor SVK’s grondig gewijzigd. Om in aanmerking te komen voor een woning van het SVK moeten kandidaat-huurders voortaan voldoen aan een aantal nieuwe voorwaarden. 
 

Meerderjarigheid

Minstens 18 jaar zijn op het moment van de inschrijving in het inschrijvingsregister. 
 

Inkomensvoorwaarde

Uw netto-belastbaar inkomen van drie jaar vóór de inschrijving (= referentiejaar) mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag varieert naar gelang uw gezinstoestand. 
Het geïndexeerd inkomen van het referentiejaar wordt getoetst aan de inkomensgrenzen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019 zijn de volgende inkomensgrenzen van toepassing:

  • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste
  • 26.934 euro voor een alleenstaande gehandicapte
  • 37.276 euro voor anderen, te verhogen met 2.084 euro per persoon ten laste

Op deze strikte inkomensgrenzen zijn een aantal uitzonderingen mogelijk. Als uw inkomen van drie jaar terug te hoog is of u had geen inkomen, komt u best langs. Dan kunnen we bekijken of u alsnog in aanmerking komt. 
 

Eigendomsvoorwaarde

Bij toelating mogen u of uw gezinsleden geen woning of een bouwgrond volledig/gedeeltelijk in eigendom hebben alsook geen volledig vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland.

Deze voorwaarde geldt niet als:

  1. U  heeft de woning of bouwgrond kosteloos gekregen, bijvoorbeeld via een erfenis of een schenking.  De kandidaat-huurder moet dan wel afstand doen van deze eigendom (uit onverdeeldheid treden) binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning. U kunt deze termijn verlengen als de huurder daar gegronde redenen voor aanvoert.
  2. De woning of bouwgrond maakt deel uit van de huwgemeenschap en er is een vordering tot echtscheiding ingesteld of er zijn gegronde redenen waarom de echtscheiding nog niet werd ingeleid. Het huwelijk moet in elk geval onherstelbaar ontwricht zijn. De kandidaat-huurder moet dan wel afstand doen van deze eigendom (uit onverdeeldheid treden) binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning. U kunt deze termijn verlengen als de huurder daar gegronde redenen voor aanvoert.
  3. Het over een campingverblijf gaat.Als de woning waar u nu woont onteigend wordt.
  4. Als de woning waar u nu woont en die maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard EN de ontruiming noodzakelijk is.
  5. U minstens 55 jaar oud of gehandicapt bent EN uw woning niet aangepast is.
  6. U gehandicapt bent en ingeschreven voor een ADL-woning (aangepast aan dagelijks leven).

 

Taalvoorwaarde

Vanaf 1 november 2017 maakte de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor een taalkennisvereiste.  Nieuwe huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden (datum inwerkingtreding van de huurovereenkomst) over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken.  

U kan zich o.a. bij volgende organisaties aanmelden:

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen

Carnotstraat 110 – 2060 Antwerpen – tel 03 338 70 11 – atlas@stad.antwerpen.be

Agentschap Integratie en Inburgering – contactpunt Kapellen  (link naar www.integratie-inburgering.be/contactpunt-kapellen)

Antwerpsesteenweg 130 – 2950 Kapellen – tel 015 28 18 30

Agentschap Integratie en Inburgering - contactpunt Schoten (link naar www.integratie-inburgering.be/contactpunt-schoten)

Curielaan 1 – 2900 Schoten – tel 015 28 18 30

Agentschap Integratie en Inburgering – contactpunt Turnhout (link naar www.integratie-inburgering.be/contactpunt-turnhout)

Renier Sniedersstraat 62-64 – 2300 Turnhout– tel 014 42 06 69

Agentschap Integratie & Inburgering

Regio Antwerpen – Brusselsepoortstraat 8 – 2800 Mechelen – tel 015 28 18 30

http://integratie-inburgering.be/contact

 

Ingeschreven in het bevolkingsregister

Tenslotte moet u als woningzoekende en uw gezinsleden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, anders kan het SVK u niet inschrijven. 
Ook wie ambtelijk geschrapt is kan niet worden ingeschreven. U kan zich  in die situatie misschien wenden tot vrienden, familie of eventueel het OCMW, die u een referentieadres kunnen verschaffen. Dan kan u zich wel weer inschrijven.

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid