Klachtrecht

Een bestuursinstelling is verplicht een klacht te behandelen indien:

  1. de identiteit en het adres van de klager bekend zijn
  2. de klacht een omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is

 

Indien de bestuursinstelling weigert zijn klacht te behandelen, kan de klager conform het decreet van 7 juli 1998 een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsdienst.  Zodra de bestuursinstelling aan diens klacht tegemoet gekomen is naar tevredenheid van de klager, vervalt de verplichting tot het verder behandelen van de klacht volgens de bepalingen van dit decreet.

De bestuursinstelling is niet verplicht de klacht te behandelen, indien ze betrekking heeft op feiten:

  1. Waarover eerder een klacht is ingediend, die volgens art.5 en volgende is behandeld;
  2. Die langer dan een jaar voor de indiening van de klacht te hebben plaats gevonden;
  3. Waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden aangewend of waarover een juridisdictioneel beroep aanhangig is.

 

De bestuursinstelling is niet verplicht de klacht te behandelen indien de klacht kennelijk ongegrond is.

De bestuursinstelling is niet verplicht de klacht te behandelen indien de klager geen belang kan aantonen.

De bestuursinstelling handelt de klacht af binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van de klacht.

De kandidaat-huurders geven hun akkoord dat het sociaal verhuurkantoor hun persoonsgegevens en alle andere gegevens die nodig zijn in het kader van hun aanvraag opvragen en controleren bij de bevoegde instanties.

De wet op de privacy wordt geëerbiedigd (zie "Bescherming Persoonlijke Levensfeer").

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid