Verhaalrecht

 

Art. 30 KBSH  Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder :

  1. de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder;
  2. de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, § 1, zesde lid, of een versnelde toewijzing als vermeld in artikel 24;
  3. de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register;
  4. de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren;
  5. de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden;
  6. de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, tweede lid, te weigeren.
  7. de beslissing, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek, om de kandidaat-huurder niet op te nemen in het referentiebestand, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders;
  8. de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet als gegrond te beschouwen.


Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld in het eerste lid, 1°. In dat geval moet hij de beoordeling binnen een jaar na de datum van de betwiste toewijzing vragen.

 

Toezichthouder :    Agentschap Inspectie RWO – Toezicht - Havenlaan 88, bus 22 - 1000 Brussel

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid